Algemene voorwaarden

Om alles zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen maken wij gebruik van de volgende voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zwaard en Volk / HEMAworld zijn de volgende algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de genoemde voorwaarden. Er kan slechts afgeweken worden van deze voorwaarden wanneer hier schriftelijk bericht over is gegeven door Zwaard en Volk / HEMAworld.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Zwaard en Volk / HEMAworld zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zwaard en Volk / HEMAworld webshop. Zwaard en Volk / HEMAworld is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of eventuele voorwaarden aan de levering te koppelen. Wanneer een bestelling word geweigerd zal Zwaard en Volk / HEMAworld dit laten weten binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief btw.. De verzendkosten zijn een vast tarief, er wordt een bewijs van ontvangst gevraagd.

Artikel 4. Levering

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Zwaard en Volk is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten die deze manier van vervoeren oplevert worden gedragen door Zwaard en Volk / HEMAworld.

De leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijving van enige levertijd geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zwaard en Volk / HEMAworld verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zwaard en Volk / HEMAworld geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zwaard en Volk / HEMAworld daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte te brengen via info@zwaardenvolk.nl.

Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retour zenden aan: Zwaard en Volk / HEMAworld,  Korvelseweg 108a,  5025 JK Tilburg.  Ook kunt u deze bezorgen bij de winkel zelf.

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door u voldoende te zijn gefrankeerd, ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Het aankoopbedrag wordt, zonder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. Er kan ook gekozen worden de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zwaard en Volk / HEMAworld, dan wel tussen Zwaard en Volk / HEMAworld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zwaard en Volk / HEMAworld, is Zwaard en Volk / HEMAworld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Zwaard en Volk / HEMAworld.

Artikel 9. Persoonsgegevens/privacy verklaring

Zoals verwacht respecteert Zwaard en Volk / HEMAworld de privacy van haar klanten en van gebruikers van haar site. Wij garanderen dat er vertrouwelijk word omgegaan met de informatie die u ons verschaft. Deze gegevens worden slechts gebruikt met het doel een bestelling zo vlot en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige, zoals het verzenden van de Zwaard en Volk / HEMAworld nieuwsbrief, zullen wij alleen gebruik maken van uw persoonlijke informatie met uw toestemming. Zwaard en Volk / HEMAworld zal geen van uw persoonlijke gegevens verkopen aan derde partijen en zal slechts inzage in deze gegevens aan hen bieden wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestellingen. Benodigde gegevens zijn met name uw naam, afleveradres en e-mail adres. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website. Dit gebeurd door middel van de eerder genoemde nieuwsbrief.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zwaard en Volk / HEMAworld ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw besteling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen
en zulks zonder dat Zwaard en Volk / HEMAworld gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zwaard en Volk / HEMAworld kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Zwaard en Volk / HEMAworld webshop schriftelijk opgave doet van een adres is Zwaard en Volk / HEMAworld gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Zwaard en Volk / HEMAworld schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Zwaard en Volk / HEMAworld gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van
deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van
deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
Zwaard en Volk / HEMAworld deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Zwaard en Volk / HEMAworld in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zwaard en Volk / HEMAworld vast te
stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Zwaard en Volk is bevoegd om bij uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.